صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر دانا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۵۴۰
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ صورتجلسه تصفیه صندوق بازارگردانی آینده نگر دانا دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۰۹
۲ تصمیمات مجمع- انحلال فعالیت صندوق مورخ ۱۴۰۰.۰۴.۰۶ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۲۲
۳ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر دانا مورخ ۱۴۰۰.۰۴.۰۶ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۴ دعوت به مجمع-تمدید دوره فعالیت یا انحلال صندوق مورخ ۱۴۰۰.۰۴.۰۶ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۲۵
۵ تصمیمات مجمع -تصویب صورت های مالی سالانه مورخ ۱۴۰۰.۰۲.۲۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۰۹
۶ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر دانا مورخ ۱۴۰۰.۰۲.۲۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
۷ دعوت به مجمع-تصویب صورت های مالی سالانه مورخ ۱۴۰۰.۰۲.۲۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۸ تصمیمات مجمع- تغییر تعهدات بازارگردان در سهم همکاران سیستم مورخ ۹۹.۱۲.۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
۹ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر دانا مورخ ۹۹.۱۲.۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
۱۰ دعوت به مجمع- تغییر تعهدات بازارگردان در سهم همکاران سیستم مورخ ۹۹.۱۲.۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
۱۱ تصمیمات مجمع دانا- هزینه حسابرس ۹۹.۰۶.۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
۱۲ تصمیمات مجمع دانا-تغییر تعهدات همکاران سیستم ۹۹.۰۷.۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
۱۳ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر دانا مورخ ۹۹.۰۷.۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۱۶
۱۴ دعوت به مجمع- تغییر تعهدات بازارگردان در سهم همکاران سیستم مورخ ۹۹.۰۷.۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۱۵
۱۵ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر دانا مورخ ۹۹.۰۶.۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۱۶ دعوت به مجمع- تغییر هزینه حسابرس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر دانا مورخ ۹۹.۰۶.۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
۱۷ تصمیمات مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه صندوق مورخ ۹۹.۰۳.۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
۱۸ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر دانا مورخ ۹۹.۰۳.۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
۱۹ دعوت به مجمع بازارگردانی آینده نگر دانا-تصویب صورت های مالی سالانه- انتشار آگهی در کدال ۹۹.۰۳.۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
۲۰ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر دانا مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۲
۲۱ تصمیمات مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر دانا مورخ ۹۸.۰۲.۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۲
۲۲ دعوت به مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر دانا مورخ ۹۸.۰۲.۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
۲۳ تصمیمات مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه و تغییر سال مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر دانا مورخ ۹۷.۱۱.۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
۲۴ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر دانا مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۱۶
۲۵ دعوت به مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه و تغییر سال مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر دانا مورخ ۹۷.۱۱.۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۰/۲۵