صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر دانا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۵۴۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۲۰ ۱۰۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۲۰ ۱۰۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۲۰ ۱۰۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۲۰ ۱۰۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۲۰ ۱۰۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۲۰ ۱۰۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۲۰ ۱۰۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۲۰ ۱۰۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۲۰ ۱۰۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۲۰ ۱۰۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %