صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر دانا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۵۴۰
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱۰۵,۰۹۶ ۷۰.۳۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
سایر سهام -۱,۴۷۸ -۰.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق مشارکت ۳۰,۳۵۲ ۲۰.۳۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق سپرده ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۷,۵۰۸ ۵.۰۳ ۵,۴۴۸ ۱۸.۸۹ ۱,۳۲۰ ۱۰۰ ۱,۳۲۰ ۱۰۰
سایر دارایی‌ها ۷,۸۸۵ ۵.۲۸ ۲۳,۴۰۰ ۸۱.۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد