صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر دانا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۵۴۰
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ امید نامه (نسخه اولیه) امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ تصمیمات مجمع- انحلال فعالیت صندوق مورخ ۱۴۰۰.۰۴.۰۶ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ تصمیمات مجمع- تغییر تعهدات بازارگردان در سهم همکاران سیستم مورخ ۹۹.۱۲.۱۲ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ تصمیمات مجمع دانا- هزینه حسابرس ۹۹.۰۶.۳۱ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ تصمیمات مجمع دانا-تغییر تعهدات همکاران سیستم ۹۹.۰۷.۱۶ تغییرات امیدنامه